Drukuj

Zestawienia bibliograficzne dostępne w naszej biliotece:


Awans zawodowy nauczyciela stażysty

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

Awans zawodowy - studium przypadku

 

Linki zewnętrzne polecane:

 

Awans-Zawodowy.org - Strona poświęcona awansowi zawodowemu nauczycieli, znajdują się tutaj materiały stworzone przez nauczycieli z myślą o nauczycielach, forum nauczycieli.

www.Awans.Net  strona w całość poświęcona awansowi zawodowemu nauczycieli, umożliwia także publikowanie na stronie artykułów i scenariuszy zajęć.

Literka.pl - portal edukacyjny poświęcony tematyce awansu zawodowego oraz prawu oświatowemu niezbędnemu do pracy w szkolnictwie. Umożliwia nauczycielom publikowanie i korzystanie z scenariuszy zajęć oraz innych materiałów niezbędnych do pracy dydaktycznej.

www.men.gov.pl  - oficjalna strona Ministerstwa Edukacji Narodowej, na której znajduje się baza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

www.ore.edu.pl - strona Ośrodka Rozwoju Edukacji, której zadaniem jest podnoszenie jakości edukacji poprzez wspieranie szkół i placówek w zakresie zmian wprowadzanych w systemie oświaty oraz doskonalenia zawodowego. Na stronie ośrodka znajdują się publikacje dotyczące bieżących działań edukacyjnych a także publikacje wspierające nauczycieli w bieżącej paracy.

Portal Oświatowy.PL - baza aktów prawnych dla nauczycieli, porady dla nauczycieli, wzory dokumentów, procedyry stosowane w oświacie.

Portal edukacyjny edux.pl - portal umożliwiający głównie zamieszczanie publikacji nauczycieli. W serwisie edux.pl znajdziesz wiele przykładowych planów rozwoju zawodowego, sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, opisów i analiz przypadków rozpoznania oraz rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.

POLECAMY LEKTURĘ KSIĄŻEK

rozwj i awans zawodowy

Rozwój i awans zawodowy nauczyciela czyli jak uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły / Józef Pielachowski. - Wyd. 6. - Poznań : eMPi2, 2008.
R. 1 Kluczowe zaganienia rozwoju i awansu zawodowego nauczyciela.
R. 2 Uwarunkowania prawne i procedury formalne uzyskiwania stopni awansu zawodowego.
R. 3 Podmioty procedury awansowej. Ich zadania i uprawnienia.
R. 4 Plan rozwoju zawodowego na okres stażu i jego realizacja.
R. 5 Dorobek zawodowy nauczyciela i jego ocena.
R. 6 Szcegółowe kalendarium procedur awansowych.
R. 7 Wnioski formalne i ewentualne odwołania nauczyciela oraz wymogi.
Aneksy: Ustawy i rozporządzenia dt. awansu zawodowego.

Poradnik zawiera sugestie i podpowiedzi, w jaki sposób podejść od strony prakseologicznej, organizacyjnej i formalnoprawnej do realizacji dość skomplikowanej procedury rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli, nowelizowanej prawnie w sierpniu i w grudniu 2004 r. oraz w listopadzie 2007 r., a przede wszystkim do fundamentalnych czynności nauczycieli i opiekunów stażu oraz dyrektorów szkół, jakimi są plan rozwoju zawodowego nauczyciela i jego realizacja oraz ocena dorobku zawodowego za okres stażu. (ze wstępu)

 

przygotowanie dokumentacji

Przygotowanie dokumentacji awansu : poradnik dla nauczyciela / Irena Dzierzgowska. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2009.

R.1 Wprowadzenie
R.2 Stażysta
R. 3 Nauczyciel kontraktowy
R.4 Nauczyciel mianowany
R. 5 Dyrektor szkoły
R. 6. Zamiast zakończenia

 

Proponowana książeczka (tylko 40 s.) to zwieńczenie wszystkich tomików Wspinaczki po stopniach awansu, skupiająca się tylko na jednym zagadnieniu - jak przygotować tzw. "teczkę" nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego i dyrektora. Głównym celem tego oprac. jest przekonanie wszystkich zainteresowanych - nauczycieli, dyrektorów, ekspertów - że dokumentacja może i powinna być prosta, zrozumiała i możliwie zwięzła. (z okładki książki)

 

rozwj zawodowy nauczyciela

Awans zawodowy nauczyciela / Henryk Składanowski. - Wyd. 2 uaktualnione. - Toruń : BES Książki edukacyjne, 2007.

R.1 Awans zawodowy nauczyciela
R.2 Plany rozwoju zawodowego
R.3 Sprawozdanie z realizacji planów rozwoju zawodowego
R.4 Ustawy, rozporządzenia, przepisy prawne

W książce podane są najważniejsze zagadnienia prawne, zadania i wymagania kwalifikacyjne na poszczególne stopnie awansu zawodowego. Opracowanie zawiera plany rozwoju zawodowego na nauczyciela stażystę, kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. Wszystkie stopnie awansu opatrzone są sprawozdaniami z realizacji za okres stażu.

 

tajemnice awansu

Tajemnice awansu zawodowego / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005.

R.1 Nowy wymiar awansu zawodowego nauczycieli.
R.2 Procedury, o których należy pamiętać
R.3 Jak zostać nauczycielem kontraktowym?
R.4 Jak zostać nauczycielem mianowanym?
R.5 Jak zostać nauczycielem dyplomowanym?
R.6 Korzyści wynikające z awansowania.

 

Książka poświęcona zmianom dotyczącym uzyskiwania stopni specjalizacji zawodowej wynikającym z nowelizacji Karty Nauczyciela i nowego rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Autor opisuje nowe procedury oraz kryteria oceny materiałów dostarczanych komisji przez nauczycieli ubiegających się o poszczególne stopnie awansu zawodowego. Ważnym elementem są propozycje praktyczne tj: ramowy plan rozwoju, zbiór wskaźników potwierdzających osiągnięcie wybranych kryteriów, struktura wybranych dokumentów przedstawianych komisjom.

Oprac. Joanna Ambroży