Summary

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz udostępniam swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa placówki, status), w celu realizacji kursów, których organizatorem jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach oraz jej filie.

Full policy

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicachz siedzibą przy ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice, tel 32 258 38 38,
  e-mail: biblioteka@pbw.katowice.pl.
 2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych) jest Marek Woźniak (kontakt do inspektora: e-mail: daneosobowe@pbw.katowice.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką
  im. Józefa Lompy w Katowicach
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Pani/Pana wyżej podane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Wyżej wymienione Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji związanych z niepodaniem danych osobowych.
 11. Administrator danych osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych.
 12. Administrator danych osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane.