Drukuj

GAŁĄZKA, Alicja
Motywacyjna rola dramy w glottodydaktyce / Alicja Gałązka. - Kraków : „Impuls”, 2008
Sygn. 42431, 42432, 42461

Interesująca propozycja wzbogacenia warsztatu metodycznego nauczyciela języka angielskiego. Autorka opiera się na nowoczesnych teoriach uczenia się, wyznaczających szczególne miejsce czynnikom psychologicznym: osobowości ucznia, jego emocjom, poziomowi i charakterowi jego motywacji. Wskazuje na znakomite - przy takim ujęciu procesu uczenia się - narzędzie pedagoga, jakim staje się w sposób naturalny drama. Ta metoda twórczego aktywizowania uczniów, stwarzająca okazje wykorzystania ich całego potencjału emocjonalnego i intelektualnego, wspomagająca rozwój zdolności empatycznych oraz umiejętności werbalnej i niewerbalnej komunikacji społecznej, sprawdza się również w dydaktyce języka obcego.

Podstawowym problemem badawczym pracy jest analiza wpływu dramy w nauczaniu języka angielskiego na podniesienie poziomu kompetencji językowych uczniów oraz na zwiększenie poziomu motywacji wewnętrznej do uczenia się języka angielskiego. Analizie czynników motywacyjnych w uczeniu się języka obcego, a zwłaszcza zjawisku motywacji wewnętrznej jednostki, kluczowej dla efektywnego uczenia się, poświęcono wiele uwagi. Uwzględniono również takie czynniki, jak poczucie kontroli jednostki czy typy osobowości ucznia (ekstrawersję i introwersję).

Zaprezentowane w książce, przeprowadzone przez autorkę badania dowodzą wysoce korzystnego wpływu dramy zarówno na wzrost motywacji wewnętrznej uczniów, jak i poziom ich kompetencji językowych, w szczególności umiejętności komunikacyjnych.
Cennym uzupełnieniem opracowania są scenariusze zajęć z języka angielskiego, prowadzonych metodą dramy.
 

Bożena Zwierzyńska