Header Image

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu ułatwienia Państwu przeglądania witryny.

Można zablokować zapisywanie cookies w ustawieniach przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Serwis WWW Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach filia w Bytomiu wykorzystuje cookies do zapamiętania sesji użytkownika.

Dodatkowo serwis korzysta z narzędzi do zbierania danych statystycznych na temat odwiedzin użytkowników w serwisie (Google Analytics oraz STAT4U) oraz z komponentu Facebook. Narzędzia te posiadają własne regulaminy dotyczące prywatności użytkowników na swoich stronach.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na umieszczanie plików cookies na swoim urządzeniu, może skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej, jednak wtedy niektóre funkcje serwisu mogą działać niewłaściwie.

Informację o tym jak włączyć blokowanie ciasteczek można znaleźć w sekcji pomoc w menu przeglądarki internetowej. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są także na poniższych stronach:


W niniejszym dziale prezentujemy wybrane, warte uwagi, pozycje książkowe z naszych zbiorów. Znajdziecie tu Państwo interesujące pozycje zarówno z pedagogiki, psychologii czy socjologii jak i literatury pięknej. Opisy bibliograficzne książek wzbogacono o autorskie recenzje bądź obszerne adnotacje.

recenzje                                                                                                Fot.B.Zwierzyńska

Zachęcamy do lektury:)

 

 

MAKOWSKA, Katarzyna
Jak inspirować myślenie matematyczne ucznia w szkole podstawowej / Katarzyna Makowska. – Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, cop. 2009
Sygn. 42598, 42727


Książka pomagająca przełamać stereotyp nudnej, odtwórczej matematyki, warta zauważenia szczególnie w sytuacji wprowadzenia obowiązkowej matury z tego przedmiotu. Autorka przekonuje, że odpowiednio prowadzone lekcje matematyki mogą być dla ucznia atrakcyjne i silnie stymulujące jego rozwój intelektualny. Jednym z warunków sukcesu jest tutaj świadomość celów, jakie pragnie – i jakie może - uzyskać nauczyciel w pracy z uczniem. Czy bierna reprodukcja wiedzy, czy kreatywne działanie? Odświeżeniu nauczycielskiej refleksji na temat celów kształcenia służy przypomnienie taksonomii Blooma i prezentacja jej zweryfikowanej postaci. Praktyczną wymowę ma również dokonana klasyfikacja – wg taksonomii Blooma – rodzajów pytań (poleceń, ćwiczeń, zadań, zagadek itp.), uwypuklająca charakter procesów myślowych, pobudzanych danym pytaniem (poziomy: pamiętać / rozumieć / stosować / analizować / oceniać / tworzyć).

Za szczególnie istotny uważa autorka sposób zadawania uczniom pytań; poświęca temu zagadnieniu osobny rozdział, w którym zawiera praktyczne wskazówki, pomocne w układaniu pytań i poleceń uaktywniających myślenie twórcze uczniów. Autorka podkreśla znaczenie wzbudzania w uczniach pozytywnej motywacji, zachęca do stwarzania na lekcjach atmosfery dociekliwości, do stosowania matematycznych prowokacji. Prezentuje tzw. startery: krótkie sytuacje problemowe, mogące sprzyjać zainteresowaniu nowym tematem; dołącza również propozycje gier dydaktycznych, m.in. „Matematycznego Piotrusia”.

Integralną część książki stanowią szczegółowe scenariusze lekcji matematyki, będące przykładem zastosowania pytań i poleceń wszystkich poziomów taksonomii Blooma:
– dla kl. IV: utrwalanie cechy podzielności liczb przez 3 i 9;
– dla kl. V: suma miar kątów wewnętrznych wielokątów wypukłych; obliczanie pola wielokątów; utrwalanie kolejności wykonywania działań;
– dla kl. VI: ćwiczenia rachunku pamięciowego (obliczenia procentowe).

Bożena Zwierzyńska

ZASĘPA, Ewa
Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem Downa / Ewa Zasępa. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej : Kraków : "Impuls", 2008
Sygn. 42356, 42357


Zespół Downa (trisomia 21) to choroba pojawiająca się stosunkowo często, w stosunku 1 : 800 przypadków. Jest też najczęstszą z występujących u człowieka aberracji chromosomowych. Jej podstawowe cechy charakterystyczne podano we Wprowadzeniu, w którym również (duży plus dla autorki) przedstawiono interesującą sylwetkę Johna Langdona Downa, wybitnego dziewiętnastowiecznego lekarza, który jako pierwszy dokonał opisu charakterystycznych cech zewnętrznych osób, dotkniętych niezbadaną wcześniej chorobą. Czytelnika zaskoczy niezwykły paradoks losu: wnuk J.L. Downa będzie niepełnosprawny intelektualnie, z wszystkimi cechami „rasy mongolskiej”, opisywanej przez dziadka...

Książka jest monografią, prezentującą wybrane aspekty psychologicznego i społecznego funkcjonowania osób z zespołem Downa, a także ich rodzin. Zawiera szczegółowy przegląd badań empirycznych oraz prac teoretycznych z tego zakresu, prowadzonych i powstałych zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Wyodrębnione działy dotyczą kolejno:
- jakości życia osób z zespołem Downa oraz ich rodzin,
- struktury osobowości oraz cech temperamentu chorych,
- ich zachowań przystosowawczych,
- problemów wieku dorosłego i starszego.

Jak pisze autorka, „istnienie osoby niepełnosprawnej ukierunkowuje otoczenie na wartości elementarne”. Nasz stosunek do osoby chorej to nasz wskaźnik kultury moralnej. Troska o jakość życia osób chorych jest w tym kontekście wyrazem szacunku dla ich i naszej godności osobowej.
Omawiane w rozdziale pierwszym badania subiektywnej oceny jakości życia osób z zespołem Downa są często zaskakująco optymistyczne: chorzy na ogół pozytywnie oceniają swoje życie (samopoczucie, relacje z innymi), przy czym wyraźna jest korelacja aktywności i radości życia z faktem bliskich związków z innymi ludźmi: lepsze wyniki badań wykazują osoby mieszkające z rodziną i uczestniczące w codziennych warsztatach terapii zajęciowej.

Również funkcjonowanie rodzin z osobą chorą na zespół Downa bywa zaskakująco dobre, mimo niewątpliwie traumatycznego punktu wyjścia (diagnozy). Rodzicom towarzyszy – w różnym stopniu – stres i poczucie przeciążenia, jednak znacznie mniejsze, niż można by się spodziewać, a już zdecydowanie mniejsze niż w przypadku rodziców, posiadających dziecko np. z autyzmem. „W rodzinach można zaobserwować wiele ciepła, życzliwości, wzajemnego zainteresowania, mniej konfliktów małżeńskich, wyższe morale i więcej zachowań prospołecznych. Mniej niż w ogólnej populacji zanotowano rozwodów.”

Oto garść obserwacji, wybranych z ogromu szczegółowych danych, zawartych w pierwszym rozdziale monografii:

 • matki dzieci chorych istotnie częściej odczuwają stan wyczerpania niż ojcowie,
 • większy poziom stresu i większe trudności w adaptacji wykazują ojcowie niż matki, przy czym poziom stresu u ojców wzrasta, gdy dziecko jest płci męskiej,
 • wyższy poziom pesymizmu występuje u matek z wyższym wykształceniem,
 • stres rodziców wrasta z wiekiem dziecka, w szczególności nasila się w czasie wchodzenia dzieci w wiek adolescencyjny,
 • ok. 80 % rodzeństwa dobrze przystosowuje się do choroby brata lub siostry, przy czym rozwija się u nich odpowiedzialność, wzrasta dojrzałość i ilość prospołecznych zachowań,
 • lepsze samopoczucie i wyższy poziom funkcjonowania rodziny związany jest z otrzymywanym wsparciem społecznym.

Z rozdziału o strukturze osobowości oraz cechach temperamentu chorych możemy dowiedzieć się przede wszystkim, że w zdecydowanej większości dzieci z zespołem Downa:

 • są wrażliwe, dobroduszne, uczuciowe, naiwne,
 • mają miłą osobowość, są pogodne, serdeczne, życzliwe, przyjacielskie,
 • są aktywne, ciekawe świata, towarzyskie, otwarte,
 • są spostrzegawcze, mają dużą zdolność do naśladowania, posiadają poczucie humoru,
 • cechuje je niskie nasilenie zachowań problemowych, mniejszy poziom nieprzystosowania emocjonalnego w porównaniu z rówieśnikami o prawidłowym rozwoju,
 • pod względem temperamentu osoby z zespołem Downa są bardziej podobne do osób o tym samym wieku umysłowym niż do osób w tym samym wieku życia.

Rozdział o zachowaniach przystosowawczych zawiera bogatą charakterystykę rozwoju kompetencji społecznych osób z zespołem Downa.

Podstawowe obserwacje:

 • wiek dojrzałości społecznej u osób z zespołem Downa jest wyższy od wieku inteligencji i wzrasta on z wiekiem życia, lecz niestety nieproporcjonalnie wolno, stąd stopniowy spadek ilorazu dojrzałości społecznej,
 • dzieci z zespołem Downa mają wyższy iloraz dojrzałości społecznej niż ich rówieśnicy upośledzeni umysłowo bez zespołu Downa,
 • poziom rozwoju umiejętności przystosowawczych i niezależnego funkcjonowania jest silnie związany z warunkami środowiskowymi, w szczególności zależy od relacji z matką
 • dzieci, wychowywane w domu uzyskują wyższe średnie ilorazy dojrzałości społecznej i ilorazy inteligencji niż dzieci, wychowywane w ośrodkach poza domem,
 • z umiejętności przystosowawczych najsłabiej rozwijają się te związane z mową, a najsilniej – związane z uspołecznieniem,
 • mocną stroną funkcjonowania społecznego chorych osób jest większa koncentracja na emocjach pozytywnych niż negatywnych.

W rozdziale o problemach wieku dorosłego i starszego autorka zwraca uwagę na istotny fakt stałego wzrastania populacji osób starszych niepełnosprawnych umysłowo. U osób z zespołem Downa występuje duże zróżnicowanie zmian, związanych z wiekiem, przy czym istnieje zwiększone ryzyko rozwoju demencji typu Alzheimera. Na końcu rozdziału zamieszczono – to wyjątek w tej zdecydowanie teoretycznej książce - nieco praktycznych wskazówek, zaczerpniętych z książki Chory na Alzheimera. Poradnik dla rodzin i opiekunów (Mollowy i Caldwell, 2004).

Autorka adresuje swą książkę bardzo szeroko: do profesjonalistów, pracujących z osobami chorymi na zespół Downa, studentów psychologii i pedagogiki, rodziców, opiekunów i wszystkich tych, którzy pragnęliby poszerzyć swą wiedzę o funkcjonowaniu osób, dotkniętych trisomią 21. Jednak naukowy charakter książki predestynuje ją raczej do lektury przez osoby przygotowane do odbioru określonego stylu i języka. Również szczegółowy przegląd literatury przedmiotu przysłuży się bardziej osobom, kontaktującymi się z problemem zespołu Downa na gruncie zawodowym, aniżeli poszukującym porad i konkretnych rozwiązań rodzicom. Z niniejszą monografią powinni więc zapoznać się przede wszystkim studenci psychologii, kierunków pedagogicznych, socjologii i medycyny, pedagodzy oraz wszystkie osoby, pracujące z chorymi na zespół Downa i ich rodzinami.

Wśród odbiorców książki powinni także znaleźć się urzędnicy rozmaitych szczebli, którzy mają wpływ np. na politykę społeczną w swych regionach. Istnieje nadzieja, że – przy dobrej woli - wnioski, wyciągnięte z takiej lektury, zaowocowałyby działaniami, przynoszącymi konkretny pożytek chorym, ich rodzinom i w efekcie społecznościom lokalnym. Pomoc matkom w podjęciu pracy zawodowej w niepełnym wymiarze godzin, organizacja warsztatów terapii zajęciowej dla chorych, organizacja grup wsparcia dla rodzin, zapewnienie pomocy profesjonalistów - to przykłady działań najprostszych, a zarazem niezwykle potrzebnych.

Bożena Zwierzyńska

GAŁĄZKA, Alicja
Motywacyjna rola dramy w glottodydaktyce / Alicja Gałązka. - Kraków : „Impuls”, 2008
Sygn. 42431, 42432, 42461

Interesująca propozycja wzbogacenia warsztatu metodycznego nauczyciela języka angielskiego. Autorka opiera się na nowoczesnych teoriach uczenia się, wyznaczających szczególne miejsce czynnikom psychologicznym: osobowości ucznia, jego emocjom, poziomowi i charakterowi jego motywacji. Wskazuje na znakomite - przy takim ujęciu procesu uczenia się - narzędzie pedagoga, jakim staje się w sposób naturalny drama. Ta metoda twórczego aktywizowania uczniów, stwarzająca okazje wykorzystania ich całego potencjału emocjonalnego i intelektualnego, wspomagająca rozwój zdolności empatycznych oraz umiejętności werbalnej i niewerbalnej komunikacji społecznej, sprawdza się również w dydaktyce języka obcego.

Podstawowym problemem badawczym pracy jest analiza wpływu dramy w nauczaniu języka angielskiego na podniesienie poziomu kompetencji językowych uczniów oraz na zwiększenie poziomu motywacji wewnętrznej do uczenia się języka angielskiego. Analizie czynników motywacyjnych w uczeniu się języka obcego, a zwłaszcza zjawisku motywacji wewnętrznej jednostki, kluczowej dla efektywnego uczenia się, poświęcono wiele uwagi. Uwzględniono również takie czynniki, jak poczucie kontroli jednostki czy typy osobowości ucznia (ekstrawersję i introwersję).

Zaprezentowane w książce, przeprowadzone przez autorkę badania dowodzą wysoce korzystnego wpływu dramy zarówno na wzrost motywacji wewnętrznej uczniów, jak i poziom ich kompetencji językowych, w szczególności umiejętności komunikacyjnych.
Cennym uzupełnieniem opracowania są scenariusze zajęć z języka angielskiego, prowadzonych metodą dramy.
 

Bożena Zwierzyńska

slaskie

Jednostka oświatowa Samorządu Województwa Śląskiego

Free template "Frozen New Year" by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft! You have got this template gratis, so don't become a freak.