Header Image

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu ułatwienia Państwu przeglądania witryny.

Można zablokować zapisywanie cookies w ustawieniach przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Serwis WWW Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach filia w Bytomiu wykorzystuje cookies do zapamiętania sesji użytkownika.

Dodatkowo serwis korzysta z narzędzi do zbierania danych statystycznych na temat odwiedzin użytkowników w serwisie (Google Analytics oraz STAT4U) oraz z komponentu Facebook. Narzędzia te posiadają własne regulaminy dotyczące prywatności użytkowników na swoich stronach.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na umieszczanie plików cookies na swoim urządzeniu, może skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej, jednak wtedy niektóre funkcje serwisu mogą działać niewłaściwie.

Informację o tym jak włączyć blokowanie ciasteczek można znaleźć w sekcji pomoc w menu przeglądarki internetowej. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są także na poniższych stronach:


W niniejszym dziale prezentujemy wybrane, warte uwagi, pozycje książkowe z naszych zbiorów. Znajdziecie tu Państwo interesujące pozycje zarówno z pedagogiki, psychologii czy socjologii jak i literatury pięknej. Opisy bibliograficzne książek wzbogacono o autorskie recenzje bądź obszerne adnotacje.

recenzje                                                                                                Fot.B.Zwierzyńska

Zachęcamy do lektury:)

 

 

ZASĘPA, Ewa
Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem Downa / Ewa Zasępa. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej : Kraków : "Impuls", 2008
Sygn. 42356, 42357


Zespół Downa (trisomia 21) to choroba pojawiająca się stosunkowo często, w stosunku 1 : 800 przypadków. Jest też najczęstszą z występujących u człowieka aberracji chromosomowych. Jej podstawowe cechy charakterystyczne podano we Wprowadzeniu, w którym również (duży plus dla autorki) przedstawiono interesującą sylwetkę Johna Langdona Downa, wybitnego dziewiętnastowiecznego lekarza, który jako pierwszy dokonał opisu charakterystycznych cech zewnętrznych osób, dotkniętych niezbadaną wcześniej chorobą. Czytelnika zaskoczy niezwykły paradoks losu: wnuk J.L. Downa będzie niepełnosprawny intelektualnie, z wszystkimi cechami „rasy mongolskiej”, opisywanej przez dziadka...

Książka jest monografią, prezentującą wybrane aspekty psychologicznego i społecznego funkcjonowania osób z zespołem Downa, a także ich rodzin. Zawiera szczegółowy przegląd badań empirycznych oraz prac teoretycznych z tego zakresu, prowadzonych i powstałych zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Wyodrębnione działy dotyczą kolejno:
- jakości życia osób z zespołem Downa oraz ich rodzin,
- struktury osobowości oraz cech temperamentu chorych,
- ich zachowań przystosowawczych,
- problemów wieku dorosłego i starszego.

Jak pisze autorka, „istnienie osoby niepełnosprawnej ukierunkowuje otoczenie na wartości elementarne”. Nasz stosunek do osoby chorej to nasz wskaźnik kultury moralnej. Troska o jakość życia osób chorych jest w tym kontekście wyrazem szacunku dla ich i naszej godności osobowej.
Omawiane w rozdziale pierwszym badania subiektywnej oceny jakości życia osób z zespołem Downa są często zaskakująco optymistyczne: chorzy na ogół pozytywnie oceniają swoje życie (samopoczucie, relacje z innymi), przy czym wyraźna jest korelacja aktywności i radości życia z faktem bliskich związków z innymi ludźmi: lepsze wyniki badań wykazują osoby mieszkające z rodziną i uczestniczące w codziennych warsztatach terapii zajęciowej.

Również funkcjonowanie rodzin z osobą chorą na zespół Downa bywa zaskakująco dobre, mimo niewątpliwie traumatycznego punktu wyjścia (diagnozy). Rodzicom towarzyszy – w różnym stopniu – stres i poczucie przeciążenia, jednak znacznie mniejsze, niż można by się spodziewać, a już zdecydowanie mniejsze niż w przypadku rodziców, posiadających dziecko np. z autyzmem. „W rodzinach można zaobserwować wiele ciepła, życzliwości, wzajemnego zainteresowania, mniej konfliktów małżeńskich, wyższe morale i więcej zachowań prospołecznych. Mniej niż w ogólnej populacji zanotowano rozwodów.”

Oto garść obserwacji, wybranych z ogromu szczegółowych danych, zawartych w pierwszym rozdziale monografii:

 • matki dzieci chorych istotnie częściej odczuwają stan wyczerpania niż ojcowie,
 • większy poziom stresu i większe trudności w adaptacji wykazują ojcowie niż matki, przy czym poziom stresu u ojców wzrasta, gdy dziecko jest płci męskiej,
 • wyższy poziom pesymizmu występuje u matek z wyższym wykształceniem,
 • stres rodziców wrasta z wiekiem dziecka, w szczególności nasila się w czasie wchodzenia dzieci w wiek adolescencyjny,
 • ok. 80 % rodzeństwa dobrze przystosowuje się do choroby brata lub siostry, przy czym rozwija się u nich odpowiedzialność, wzrasta dojrzałość i ilość prospołecznych zachowań,
 • lepsze samopoczucie i wyższy poziom funkcjonowania rodziny związany jest z otrzymywanym wsparciem społecznym.

Z rozdziału o strukturze osobowości oraz cechach temperamentu chorych możemy dowiedzieć się przede wszystkim, że w zdecydowanej większości dzieci z zespołem Downa:

 • są wrażliwe, dobroduszne, uczuciowe, naiwne,
 • mają miłą osobowość, są pogodne, serdeczne, życzliwe, przyjacielskie,
 • są aktywne, ciekawe świata, towarzyskie, otwarte,
 • są spostrzegawcze, mają dużą zdolność do naśladowania, posiadają poczucie humoru,
 • cechuje je niskie nasilenie zachowań problemowych, mniejszy poziom nieprzystosowania emocjonalnego w porównaniu z rówieśnikami o prawidłowym rozwoju,
 • pod względem temperamentu osoby z zespołem Downa są bardziej podobne do osób o tym samym wieku umysłowym niż do osób w tym samym wieku życia.

Rozdział o zachowaniach przystosowawczych zawiera bogatą charakterystykę rozwoju kompetencji społecznych osób z zespołem Downa.

Podstawowe obserwacje:

 • wiek dojrzałości społecznej u osób z zespołem Downa jest wyższy od wieku inteligencji i wzrasta on z wiekiem życia, lecz niestety nieproporcjonalnie wolno, stąd stopniowy spadek ilorazu dojrzałości społecznej,
 • dzieci z zespołem Downa mają wyższy iloraz dojrzałości społecznej niż ich rówieśnicy upośledzeni umysłowo bez zespołu Downa,
 • poziom rozwoju umiejętności przystosowawczych i niezależnego funkcjonowania jest silnie związany z warunkami środowiskowymi, w szczególności zależy od relacji z matką
 • dzieci, wychowywane w domu uzyskują wyższe średnie ilorazy dojrzałości społecznej i ilorazy inteligencji niż dzieci, wychowywane w ośrodkach poza domem,
 • z umiejętności przystosowawczych najsłabiej rozwijają się te związane z mową, a najsilniej – związane z uspołecznieniem,
 • mocną stroną funkcjonowania społecznego chorych osób jest większa koncentracja na emocjach pozytywnych niż negatywnych.

W rozdziale o problemach wieku dorosłego i starszego autorka zwraca uwagę na istotny fakt stałego wzrastania populacji osób starszych niepełnosprawnych umysłowo. U osób z zespołem Downa występuje duże zróżnicowanie zmian, związanych z wiekiem, przy czym istnieje zwiększone ryzyko rozwoju demencji typu Alzheimera. Na końcu rozdziału zamieszczono – to wyjątek w tej zdecydowanie teoretycznej książce - nieco praktycznych wskazówek, zaczerpniętych z książki Chory na Alzheimera. Poradnik dla rodzin i opiekunów (Mollowy i Caldwell, 2004).

Autorka adresuje swą książkę bardzo szeroko: do profesjonalistów, pracujących z osobami chorymi na zespół Downa, studentów psychologii i pedagogiki, rodziców, opiekunów i wszystkich tych, którzy pragnęliby poszerzyć swą wiedzę o funkcjonowaniu osób, dotkniętych trisomią 21. Jednak naukowy charakter książki predestynuje ją raczej do lektury przez osoby przygotowane do odbioru określonego stylu i języka. Również szczegółowy przegląd literatury przedmiotu przysłuży się bardziej osobom, kontaktującymi się z problemem zespołu Downa na gruncie zawodowym, aniżeli poszukującym porad i konkretnych rozwiązań rodzicom. Z niniejszą monografią powinni więc zapoznać się przede wszystkim studenci psychologii, kierunków pedagogicznych, socjologii i medycyny, pedagodzy oraz wszystkie osoby, pracujące z chorymi na zespół Downa i ich rodzinami.

Wśród odbiorców książki powinni także znaleźć się urzędnicy rozmaitych szczebli, którzy mają wpływ np. na politykę społeczną w swych regionach. Istnieje nadzieja, że – przy dobrej woli - wnioski, wyciągnięte z takiej lektury, zaowocowałyby działaniami, przynoszącymi konkretny pożytek chorym, ich rodzinom i w efekcie społecznościom lokalnym. Pomoc matkom w podjęciu pracy zawodowej w niepełnym wymiarze godzin, organizacja warsztatów terapii zajęciowej dla chorych, organizacja grup wsparcia dla rodzin, zapewnienie pomocy profesjonalistów - to przykłady działań najprostszych, a zarazem niezwykle potrzebnych.

Bożena Zwierzyńska

COLES, Robert
Inteligencja moralna dzieci / Robert Coles ; przeł. [z ang.] Dorota Gaul i Michał Machowski. - Poznań : "Rebis", 2004
Sygn. 40543


Wartościowa, dobrze "czytająca się" książka o charakterze poradnikowym, przeznaczona zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli. Autor, profesor psychiatrii i nauk medycznych na Harvard University, a zarazem doświadczony praktyk, pracujący w szkole, opisuje liczne, konkretne przypadki z życia rodzinnego i szkolnego dzieci, ukazując, jak poprzez rozmaite doświadczenia i nasze reakcje na nie kształtuje się moralność dziecka - i nasza. Według Colesa, "nasze dzieci i uczniowie w każdej fazie rozwoju szukają moralnych wskazówek, tak, jak szukają wskazówek psychicznych i intelektualnych". A jednocześnie, w tym zakresie, oferują nam wzajemną naukę.

Bożena Zwierzyńska

HEALEY, Jane M.
Leworęczność : jak wychowywać leworęczne dziecko w świecie ludzi praworęcznych / Jane M. Healey, przekł. Liliana Okupniak. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003
Sygn. 40327, 40386


Pierwszy tego typu poradnik, omawiający wszystkie problemy - biologiczne, fizjologiczne, psychologiczne oraz praktyczne - związane z leworęcznością. Stanowi znakomitą pomoc dla rodziców, nauczycieli i psychologów. Autorka przedstawia krótką historię odkrycia zjawiska, dane statystyczne oraz mity, narosłe wokół niego. Pokazuje, jak rozpoznawać leworęczność u dziecka, uczy, jak praktycznie i emocjonalnie wspierać dziecko leworęczne. Czytelnik znajdzie tu rady, jak uczynić środowisko domowe i szkolne bardziej przyjaznym; konkretne porady dotyczą m.in. urządzenia domu, dobierania odpowiednich przyborów czy sprzętu sportowego, unikania ewentualnych wypadków. Szczególnie ważne dla rodziców i nauczycieli będą wskazówki, dotyczące pisania lewą ręką

Bożena Zwierzyńska

Aktualności

INFORMUJEMY,

że od dnia 2 września br.
biblioteka udostępnia zbiory
w godzinach:

poniedziałek 8.00-18.00
wtorek 8.00-18.00
środa   8.00-18.00
czwartek 8.00-15.00
piątek 8.00-18.00

 

logo
Platforma edukacyjna
Filii PBW w Bytomiu

NOWE KURSY!!!

OFERTA DYDAKTYCZNA
na rok szkolny 2018/2019

OFERTA SZKOLENIOWA ROM-E "METIS" W KATOWICACH

REFORMA EDUKACJI
- informacje

IBUKlibra

facebook 76536 640

polona


bookcrossingbookcrossingbookcrossing

UWALNIAMY KSIĄŻKI NON STOP!
Serdecznie zapraszamy
do udziału
w Akcji Bookcrossing
!

slaskie

Jednostka oświatowa Samorządu Województwa Śląskiego

Free template "Frozen New Year" by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft! You have got this template gratis, so don't become a freak.