WARUNKI ZAPISU DO BIBLIOTEKI

 

 1. Do biblioteki mogą zapisać się następujące osoby:
  a) nauczyciele i nauczyciele akademiccy zatrudnieni we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w województwie śląskim oraz zamieszkali poza obrębem województwa śląskiego, a pracujący lub dokształcający się na terenie województwa śląskiego;

  b) nauczyciele emerytowani;

  c) studenci uczelni śląskich;

  d) studenci innych uczelni zamieszkali na terenie województwa śląskiego;

  e) słuchacze szkół pomaturalnych znajdujących się na terenie województwa śląskiego;

  f) uczniowie bytomskich szkół ponadgimnazjalnych (w przypadku uczniów niepełnoletnich odpowiedzialność za wypełnianie zobowiązań wobec biblioteki ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia);

  g) osoby zamieszkałe lub zatrudnione na terenie województwa śląskiego:

  - pracownicy naukowi instytutów i innych zakładów naukowych,

  - pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy zatrudnieni poza resortem edukacji narodowej,

  - kuratorzy sądowi,

  - pracownicy resortu kultury,

  - pracownicy administracji państwowej i samorządowej związanej z resortem edukacji;

  h) inne osoby doskonalące się i poszerzające własną wiedzę za zgodą kierownika filii.

 2. Warunkiem zapisu do biblioteki jest
  - okazanie przez:
  a) nauczycieli i osoby wymienione w § 1 ust. 2 pkt g i h Regulaminu - dokumentu tożsamości i dokumentu potwierdzającego zatrudnienie;

  b) nauczycieli emerytowanych – ważnego dokumentu tożsamości i legitymacji emeryta lub rencisty;

  c) studentów i słuchaczy szkół pomaturalnych – dokumentu tożsamości i indeksu, w przypadku indeksów elektronicznych – ważnej legitymacji studenckiej;

  d) uczniów – dokumentu tożsamości i ważnej legitymacji szkolnej;

  - podpisanie zobowiązania czytelniczego (w przypadku osób niepełnoletnich zobowiązanie podpisuje rodzic/opiekun prawny nieletniego);

  - podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia o prawdziwości podanych danych osobowych.

 3. Przy zapisie należy wykupić kartę biblioteczną. Opłata za kartę wynosi 5 zł

 

Regulamin udostępniania zbiorów PBW w Katowicach
[plik pdf]