KSIĘGOZBIÓR PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KATOWICACH, FILII W BYTOMIU

ksiegozbior collage

 

Biblioteka posiada liczący obecnie ponad 47 tys. księgozbiór o charakterze naukowym i popularnonaukowym, ze szczególnym uwzględnieniem nauk pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych. Gromadzi również dzieła klasyki polskiej i światowej, lektury szkolne oraz programy nauczania i podręczniki szkolne. Bytomska biblioteka pedagogiczna jest biblioteką o charakterze naukowym wspierającą głównie kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

Filia PBW w Bytomiu, podobnie jak wszystkie biblioteki pedagogiczne w Polsce, gromadzi książki, czasopisma i inne druki, zapisy obrazu i dźwięku oraz multimedia obejmujące w szczególności:

1) literaturę z zakresu pedagogiki (metodologia, dydaktyka, historia wychowania) oraz dziedzin pokrewnych: psychologii, resocjalizacji, socjologii, logopedii, filozofii oraz literaturoznawstwa.

2) publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,

3) literaturę piękną: w tym utwory nagradzone Literacką Nagrodą Nobla oraz nagdrodą Nike, powieści obyczajowe, kryminalne, historyczne, biograficzne, fantastykę naukową, powieści dla dzieci i młodzieży, a także teksty kultury, o których mowa w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,

4) piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,

5)  zbiory regionalne - Silesiana oraz dotyczące Bytomia i okolic. 

6) podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy wychowania przedszkolnego,

7) materiały informacyjne o kierunkach realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz o wprowadzonych zmianach w systemie oświaty,

8) materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówek, w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

9) materiały, w tym literaturę przedmiotu, dotyczące problematyki związanej z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.