Drukuj 


WSPARCIE INSTYTUCJONALNE DLA DZIECI Z RODZIN UBOGICH

Zestawienie bibliograficzne w wyborze nr 1/2010
na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu
opracowała Joanna Ambroży

zasięg chronologiczny:
książki : 1953 - 2009
artykuły z czasopism: 2002-2009

 

I. WYDAWNICTWA ZWARTE

1. AKOLIŃSKI, Stanisław
Opieka nad dzieckiem : planowanie i finansowanie urządzeń socjalnych / Stanisław Akoliński. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, 1953.
Sygn.: 1043

2. CZABAŃSKI, Krzysztof
Rodziny specjalnej troski / Krzysztof Czabański. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981.
Sygn.: 22380, 22448, 22449

3. DANILEWICZ, Wioletta
Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym / Wioletta Danilewicz, Jadwiga Izdebska, Beata Krzesińska-Żach. - Białystok : "Trans Humana", 1995.
Sygn.: 37416

4. DRYLL, Irena
My i nasz dom RODZINA / Irena Dryll. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1980.
Sygn.: 20075, 20208

5. DUBOIS, Brenda
Praca socjalna : zawód, który dodaje sił. T. 1 / Brenda DuBois, Karla Krogsrud Miley ; tł. [z niem.] Krzysztof Czekaj. - Katowice : "Śląsk", 1999.
Sygn.: 39169/I

6. DUBOIS, Brenda
Praca socjalna : zawód, który dodaje sił. T. 2 / Brenda DuBois, Karla Krogsrud Miley ; tł. [z niem.] Krzysztof Czekaj. - Katowice : "Śląsk", 1999.
Sygn.: 39169/II

7. ELEMENTARNE pojęcia pedagogiki społecznej i polityki socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak i Tadeusz Pilch. - Warszawa : "ŻAK", 1999.
Sygn: 39105/P, 39325/P, 41028, 41028/P

8. FORMY opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2005.
Sygn.: 42232

9. HAJDUK, Barbara
O rodzajach pomocy / Barbara Hajduk, Edward Hajduk ; Uniwersytet Zielonogórski. - Kraków : "Impuls", 2006.
Sygn: 41227, 41228

10. HAJDUK, Edward
Pomoc i opieka - różne postacie / Edward Hajduk, Barbara Hajduk. - Kraków : "Impuls", 2001.
Sygn.: 40032

11. JUNDZIŁŁ, Irena
Opieka nad rodziną w miejscu zamieszkania / Irena Jundziłł. - Warszawa : Wydaw. Spółdzielcze, 1983.
Sygn.: 25138, 25596

12. KONCEPCJE pomocy człowiekowi w teorii i praktyce / pod red. Zofii Frączek i Beaty Szluz. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006.
Sygn.: 41745

13. KONTAKTY z ludźmi "Innymi" jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji / red. Bogumiła Kosek-Nita i Danuta Raś. -Wyd. 2 popr. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2007.
Sygn: 42333

14. KRAJEWSKA, Beata
Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe / Beata Krajewska. - Kraków : "Impuls", 2009.
Sygn.: 42597, 42628, 42629, 42630

15. KRÓLIKOWSKA, Jadwiga
Socjologia dobroczynności : zarys problematyki biedy i pomocy na tle doświadczeń angielskich / Jadwiga Królikowska. - Warszawa : "Żak", cop. 2004.
Sygn.: 40626

16. ŁĘCKI, Krzysztof
Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej / Krzysztof Łęcki, Andrzej Szóstak. - Katowice : "Śląsk", 1999.
Sygn.: 39168

17. MARYNOWICZ-HETKA, Ewa
Praca socjalno-wychowawcza z rodziną niepełną / Ewa Marynowicz-Hetka. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1980.
Sygn.: 21462, 21463, 21527

18. MARYNOWICZ-HETKA, Ewa
Praca socjalno-wychowawcza z rodziną niepełną / Ewa Marynowicz-Hetka. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985.
Sygn.: 28322, 28322

19. MARYNOWICZ-HETKA, Ewa
Dziecko w rodzinie problemowej : pomoc w rozwoju / Ewa Marynowicz-Hetka. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1987.
Sygn.: 30231

20. POLITYKA socjalna / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. - Warszawa : UKIE, 2003.
Sygn.: A-3027, A-3061

21. POMOC społeczna / wprowadzenie Iwona Sierpowska. - Stan prawny na 1 stycznia 2007 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2006.
Sygn.: 41900

22. POMOC dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym : debata o nowym systemie / pod red. Marioli Racław-Markowskiej ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : IPS, 2005.
Sygn.: 41311

23. PRACA socjalna wobec współczesnych problemów społecznych / red. nauk. Sabina Pawlas-Czyż ; konsultant nauk. Kazimiera Wódz. - Wyd. 2 (uzup.). - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2007.
Sygn.: 42021

24. RACZKOWSKA, Jadwiga
Kiedy rodzina zawiedzie / Jadwiga Raczkowska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1983.
Sygn.: 26454/P, 26611/P

25. REISSMAN, Frank
Nowa definicja samopomocy : polityka i praktyka / Frank Reissman, David Carroll ; tł. Helena Grzegołowska-Klarkowska. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000.
Sygn.: A-2504, A-4099

26. ROBERTIS, Cristina de
Metodyka działania w pracy socjalnej / Cristina de Robertis ; przy współpracy Bernadette Blanc, Françoise Lesimple, Henri Pascal ; tł. Grażyna Karbowska. – Katowice : "Śląsk", 1998.
Sygn.: 39604

27. SIWEK, Danuta
Metodyka pracy kuratora sądowego i opiekuna społecznego : przewodnik do zajęć z przedmiotu : (przeznaczony dla studentów II i III roku pedagogiki resocjalizacyjnej studiów dziennych i zaocznych) / Danuta Siwek. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1982.
Sygn.: 24890

28. SUTTON, Carole
Psychologia dla pracowników socjalnych / Carole Sutton ; przekł. Elżbieta Józefowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007.
Sygn.: 41879

29. SUTTON, Carole
Psychologia dla pracowników socjalnych / Carole Sutton ; przekł. Elżbieta Józefowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004.
Sygn.: 40562, 40869, 41141

30. WIELOWYMIAROWOŚĆ pracy socjalnej / pod red. nauk. Krzysztofa Frysztackiego, Krzysztofa Piątka. - Toruń : "Akapit", cop. 2002.
Sygn.: 41269

31. WÓDZ, Kazimiera
Praca socjalna w środowisku zamieszkania / Kazimiera Wódz. - Katowice : "Śląsk", 1998.
Sygn.: 39167

32. WSPARCIE społeczne, stres i zdrowie / pod red. Heleny Sęk i Romana Cieślaka. - Wyd. 1, 2 dodruk. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006.
Sygn.: 41490, 41523

33. ŻUKIEWICZ, Arkadiusz
Praca socjalna Ośrodków Pomocy Społecznej / Arkadiusz Żukiewicz. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002.
Sygn.: 40180


 

 

II. ARTYKUŁY Z CZASOPISM


1. AGATOWSKA, Helena
O potrzebie modyfikacji prawa w opiece nad dzieckiem / Helena Agatowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 9, s. 21-25

2. ANDRZEJEWSKI, Marek
Dziecko a media w praktyce funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych /Marek Andrzejewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 7, s.13--28

3. BARTOSIEWICZ, Marzena
Prawne aspekty opieki nad dzieckiem i rodziną : odpowiedzi na pytania / Marzena Bartosiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 6, s.16--20

4. BIAŁA, Jolanta
Wsparcie czy bezpośrednia pomoc rodzinom ryzyka : dylematy organizacji pomocy społecznej / Jolanta Biała // Edukacja. - 2003, nr 2, s.97--102

5. BIELSKA, Ewa
Ubóstwo, marginalizacja i wykluczenie w kontekście asynchronii zmian społecznych : wybrane problemy / Ewa Bielska, Andrzej Radziewicz-Winnicki // Chowanna. - 2003, t. 2, s.7-24

6. BOCHNO, Ewa
RODK czy i jak wspomaga rodzinę? / Ewa Bochno // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 5, s.44-49
Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne. Zawiera obszerną bibliografię.

7. BORYSIUK, Iwona
Lokalny system pomocy dziecku i jego rodzinie / Iwona Borysiuk // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2002, nr 2, s.69--74

8. BOŻEK, Wioleta. Oprac.
Praca socjalna : zestawienie bibliograficzne w wyborze na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach, Filii w Bytomiu, zasięg chronologiczny dla artykułów z czasopism: 2003-2008, dla książek 1968-2007 / oprac.Wioleta Bożek

9. BRĄGIEL, Józefa. Red.
Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / red. J. Brągiel, S. Badora. - Opole,2005. - // Opieka – Wychowanie – Terapia. - 2006, nr 3-4, s.61--62. - Rec. Lilianna Klimek

10. BRZUSZCZAK, Hanna
O przyjmowaniu pomocy społecznej przez biednych : wstyd, upokorzenie, przyzwyczajenie... / Hanna Brzuszczak //Kultura i Edukacja. - 2003, nr 1, 23-44

11. CECELEK, Grażyna
Ubóstwo w rodzinie a szanse edukacyjne dzieci i młodzieży / Grażyna Cęcelek // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 3, s.30--33

12. CĘCELEK, Grażyna
Socjalizacja dziecka w biednej rodzinie / Grażyna Cęcelek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 8, s. 49-56

13. CZERWIŃSKA, Hanna
Prawo dziecka do godnego życia / Hanna Czerwińska // Remedium. - 2003, nr 2, s.1--3
Prawa, opieka społeczna i sytuacja dzieci z biednych rodzin

14. DURAJ-NOWAKOWA, Krystyna
Model systemu pomocy społecznej i pracy socjalnej / Krystyna Duraj-Nowakowa // Wychowanie Na Co Dzień. - 2004, nr 3, s.7-10

15. GIETKA, Edyta
Becikowe dzieci / Edyta Gietka // Polityka. - 2006, nr 45, s. 4--6, 8, 10, 12
Negatywne oblicze polskiej "polityki prorodzinnej"

16. GLINA, Dorota
Ubóstwo polskich rodzin i jego konsekwencje / Dorota Glina // Nowa Szkoła. - 2004, nr 3, s. 51-55

17. GRONDAS, Marek
"Dzieci bez przyszłości" / Marek Grondas, Marek Liciński // Remedium. - 2003, nr 12, s.43-46

18. JELONKIEWICZ, Irena
Spostrzegane wsparcie a występowanie stresu rodzinnego wśród młodzieży : kto i jak pomaga młodzieży w stresie? /Irena Jelonkiewicz, Katarzyna Kosińska-Dec // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2007, nr 4, s. 171-193

19. KACZMAREK, Mirosław
Ewolucja czy rewolucja w systemie pomocy dziecku i rodzinie / Mirosław Kaczmarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 4, s. 29-32

20. KACZMAREK, Mirosław
Dziecko w rodzinie - pomagać, wspierać czy interweniować / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2006, nr 4, dod. "Pomarańczowe Forum", s.(18)-(19)

21. KAWULA, Stanisław
Rodziny ryzyka socjalnego we współczesnej Polsce : potrzeba wsparcia / Stanisław Kawula // Wychowanie Na Co Dzień. -2005, nr 3, s.3-7

22. KAWULA, Stanisław
Rodziny ryzyka w Polsce współczesnej / Stanisław Kawula // Nowa Szkoła. - 2004, nr 3, s.4—8

23. KAWULA, Stanisław
Pedagogika społeczna w koncepcji społeczeństwa ryzyka / Stanisław Kawula // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 3, s.22-31

24. KAWULA, Stanisław
Pedagogika społeczna w początkach XXI wieku : perspektywa koncepcji społeczeństwa ryzyka / Stanisław Kawula // Chowanna. - 2003, nr 2, s.25-43

25. KOŁAK, Wiesław
Warto czerpać z tradycji i doświadczeń / Wiesław Kołak // Przyjaciel Dziecka. - 2006, nr 7-12, s. 1-7

26. KUCZKOWSKA-KRUKOWSKA, Alina
Istota wsparcia społecznego : przegląd wybranych stanowisk / Alina Kuczkowska-Krukowska // Wychowanie Na Co Dzień. -2006, nr 6, s.16-20

27. MALANOWSKI, Janusz
Administracyjno-prawne aspekty sprawowania opieki nad małoletnimi / Janusz Malanowski // Opieka – Wychowanie – Terapia. -2006, nr 1-2, s.30-32
Pojęcie opieki. Prawny charakter opieki. Zasady i formy opieki. Wsparcie dzienne małoletniego. Całodobowe formy opieki.

28. MAŁKOWSKA, Agnieszka
Postrzeganie przez uczniów gimnazjów wsparcia społecznego a występowanie zachowań ryzykownych / Agnieszka Małkowska, Barbara Woynarowska // Edukacja. - 2004, nr 3, s.36-47

29. MASALSKA-SZYMANEK, Wanda
"Druga szansa" program pomocy rodzinom / Wanda Masalska-Szymanek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 9, s.22-23

30. MAŚLANKA, Wacław
Organizacje pozarządowe wspierające rozwój rodziny bezrobotnej / Wacław Maślanka // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. -2004, nr 1, s.57-67

31. MICHALSKA, Katarzyna
"Niebieskie Karty" w pomocy społecznej / Katarzyna Michalska // Niebieska Linia. - 2003, nr 1, s.32-33

32. MIŁOSZEWSKA, Ewa
Ubóstwo ma twarz dziecka / Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 33, s. 4-5
Ubóstwo dzieci w świetle raportu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

33. ORPIK, Edward
Czy na pewno pomoc? / Edward Orpik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 7, s. 24—27

34. OSTROWSKA, Krystyna
Wsparcie społeczne ważnym elementem klimatu społecznego / Krystyna Ostrowska // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2007, z. 12, s. 24-28

35. OWCZARUK, Izabela
Praca z rodzinami wychowanków Domu Dziecka / Izabela Owczaruk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 9, s.25-32

36. PIETKIEWICZ, Barbara
Bieda ma twarz dziecka / Barbara Pietkiewicz // Polityka. - 2005, nr 27, s.27-30
Powiększający się obszar ubóstwa dzieci w Polsce

37.RACŁAW-MARKOWSKA, Mariola
Zreformowany system pomocy dziecku i rodzinie w Polsce / Mariola Racław-Markowska, Marek Rymsza // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 8, s. 3-7

38. RZEPKA, Monika
Bariery w korzystaniu z pomocy społecznej / Monika Rzepka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 9, s.51-56
Analiza wyników badań

39. SADURA, Katarzyna
Błędne koło pomocy / Katarzyna Sadura // Śląsk. - 2003, nr 7, s.14-16

40. TARKOWSKA, Elżbieta
Bieda nie wybiera / z prof. Elżbietą Tarkowską, socjologiem, rozmawia Anna Mateja // Tygodnik Powszechny. - 2002, nr 42, s.3

41. TUROWSKI, Stanisław
Bieda antywychowuje / Stanisław Turowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 39-41

42. WARZYWODA-KRUSZYŃSKA, Wielisława
Polacy "na zasiłku" / Wielisława Warzywoda-Kruszyńska // Studia Socjologiczne. - 2004, nr 1, s.81—102

43. WIDELSKA, Ewa
Usamodzielnianie wychowanków / Ewa Widelska, Izabela Samulewicz-Stawicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 3, s. 50-52

44. WOLAN, Tadeusz
Placówki resocjalizacyjne w reformowanym systemie profilaktyki, opieki i wychowania w Polsce / Tadeusz Wolan // Chowanna. - 2006, t. 2, s. 43-74
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, młodzieżowe ośrodki wychowawcze itp.

45. WSZOŁEK, Jan
Rodzinom potrzebna pomoc / Jan Wszołek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 3, s. 11-17