AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA.
STUDIUM PRZYPADKU

Zestawienie tematyczne w wyborze nr 1/2007
za lata 2001-2006
na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu
oprac. Bożena Zwierzyńska

 

Poniższy wykaz prezentuje wybór opublikowanych w czasopismach przykładów tzw. „opisu i analizy przypadku”- opracowań sporządzonych przez nauczycieli według jednego z kryteriów, związanych z awansem zawodowym.


1. Absencja ucznia na zajęciach szkolnych : opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązywania problemu wychowawczego / Maria Walkiewicz // Nowa Szkoła. – 2002, nr 10, s.38--40

2. Aktywizowanie współpracy z rodzicami : opis i analiza przypadku / Małgorzata Mroczkowska // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 5, s.14--15
Dotyczy biblioteki szkolnej

3. Analiza i opis przypadku problemu edukacyjnego w klasie integracyjnej / Urszula Grygier // Nowa Szkoła. – 2001, nr 8, s.40--42

4. Analiza przypadku dydaktycznego / Danuta Kozakowska, Ewa Grodecka // Chemia w Szkole. – 2002, nr 2, s119--120
Przygotowanie uczniów gimnazjum do konkursu chemicznego

5. Analiza przypadku wychowawczego / Jolanta Świniarska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 8, s.46--50
Trudności wychowawcze, sprawiane przez grupę uczniów kl. V

6. Bibliografia załącznikowa w pracach dyplomowych uczniów : opis i analiza przypadku edukacyjnego w bibliotece szkolnej / Anna Kwiatkowska // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 11, s.6--7

7. Brak akceptacji przez środowisko rówieśnicze : opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu wychowawczego / Mariola Kosiba // Lider. - 2004, nr 9, s.29--30

8. Chcę być molem książkowym, a nie mugolem : opis i analiza problemu edukacyjnego / Janina Moskalczuk // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 4, s.7--8

9. Czy gazetka uczniowska może pełnić w szkole funkcję wewnętrznego public relations? : opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu organizacyjnego / Elżbieta Nowak // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 9, s.2--3

10. Czy można zachęcić dzieci do czytania : opis i analiza przypadku pedagogicznego / Alicja Tyła // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 12, s.6--7

11. Docenianie uczniów przez nauczyciela bibliotekarza : opis i analiza przypadku / Grażyna Klemba // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 1, s.4--5

12. Dominika i Andrzej / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły. - 2005, nr 1, s.39--44
Zła pozycja dwojga uczniów wśród rówieśników - opis i analiza ich sytuacji rodzinnej i szkolnej

13. Dziecko bez szans? / Hanna Łozowska // Nowe w Szkole. - 2003, nr 7-8, s.13--15
Praca terapeutyczna z uczniem kl. II - dzieckiem zaniedbanym w środowisku rodzinnym

14. Ewaluacja ścieżek edukacyjnych : opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu organizacyjnego / Maria Walkiewicz // Nowa Szkoła. – 2002, nr 4, s.30--32

15. Gdy odchodzi ktoś bliski / Ewa Szulska-Wyrwa // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 9, s.40--42
Wsparcie psychiczne dziecka, obarczonego traumą śmierci starszej siostry

16. Integrowanie zespołu klasowego : opis działań wychowawczych / Urszula Zdrojewska-Bielawska // Nowa Szkoła. - 2005, nr 4, s.29--32

17. Jak integrować zespół klasowy / Jolanta Piekarczyk // Nowe w Szkole. - 2003, nr 10, s.17--19
Dotyczy I klasy gimnazjum

18. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów zdolności plastycznych oraz zainteresowania sztuką / Jolanta Haberka // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2004, nr 3, s.40--42

19. Kształtowanie postawy asertywnej w organizacji procesu wychowawczego / Barbara Habura // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 8-9, s.22--25

20. Kuba - dziecko nadpobudliwe / Ewa Szulska-Wyrwa // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 7, s.419--421
Przykład pracy z dzieckiem nadpobudliwym w przedszkolu

21. Lepszy uczeń... bardziej lubiany? / Marzena Oterman // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s.371--374
Wyniki w nauce a pozycja w grupie klasowej na przykładzie ucznia kl. II

22. Nadpobudliwość psychoruchowa : opis i analiza przypadku / Ewa Jaskułowska // Nowa Szkoła. - 2003, nr 10, s.12--14

23. Nadwaga i otyłość gimnazjalisty : opis i analiza przypadku / Teresa Zygmunt // Lider. - 2006, nr 2, s.17

24. Niszczenie książek i czasopism w wypożyczalni i czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu : studium przypadku / Maria Rejmer-Szalla // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 44, dod. "Z nauczycielskiej teczki", s.(12)

25. Niszczenie książek i czasopism w wypożyczalni i czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu : studium przypadku / Maria Rejmer-Szalla // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 7-8, s.39--42

26. Opis i analiza problemu wychowawczego "Rysowanie...wychowanie" / Wiesław Krygier // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2003, nr 1, s.49--50
Dewastacja mienia szkolnego (ścian, ławek), graffiti

27. Opis i analiza przypadków rozpoznania oraz rozwiązania problemu edukacyjnego i wychowawczego / Anna Drwięga // Lider. – 2006, nr 10, s.13
Promowanie zdrowia w formie ścieżki edukacyjnej w liceum ogólnokształcącym

28. Opis i analiza przypadku : uwrażliwienie dzieci na potrzeby ludzi i zwierząt / Teresa Stasiak // Lider. – 2004, nr 9, s.17

29. Opis i analiza przypadku braku akceptacji przez środowisko rówieśnicze / Katarzyna Figat // Lider. - 2003, nr 1, s.14--15

30. Opis i analiza przypadku klasy z niską motywacją do nauki / Maria Walkiewicz // Nowa Szkoła. - 2003, nr 1, s.45--48

31. Opis i analiza przypadku pedagogicznego : niepowodzenia szkolne ucznia zagrożonego patologią społeczną / Jolanta Mańka // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2005/2006, nr 4, s.95--100

32. Opis i analiza przypadku pedagogicznego : praca z uczniem zdolnym, lecz trudnym / Jolanta Mańka // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 2, s.103--109

33. Opis i analiza przypadku problemu edukacyjnego lub wychowawczego // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 42, dod. "Z nauczycielskiej teczki", s.(9)--(10)

34. Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych / Jolanta Czarnotta-Mączyńska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2003/2004, nr 3, s.80--96
„Kontrakt grupowy jako forma regulowania wzajemnych stosunków w zespole klasowym” oraz „Ekspresja własnej odmienności – wyrazem tożsamości z grupą”

35. Opis i analiza przypadku wychowawczego / Grażyna Róziewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 5, s.43--45
Przypadek dziecka maltretowanego w rodzinie

36. Opis problemu edukacyjnego / Alicja Niedziela // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 13, dod. "Z nauczycielskiej teczki", s.(1)--(2)
Z zakresu nauczania matematyki w szkole podstawowej (problemy uczniów z ułamkami)

37. Ortografia i czytanie ze zrozumieniem - rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego / Maria Walkiewicz // Nowa Szkoła. - 2003, nr 2, s.48--49

38. Oswoić nieśmiałość / Małgorzata Koźlak // Nowe w Szkole. - 2003, nr 2, s.20--22
Praca polonistki z uczennicą gimnazjum

39. Po co poznawać uczniów? : studium przypadku / Sylwia Gontarek. - (Z nauczycielskiej teczki) // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 24, s.13

40. Poemat pedagogiczny, czyli dyrektor szkoły jako wychowawca / Zofia Rudkowska // Nowe w Szkole. - 2004, nr 6, dod. "Kierowanie szkołą", s.(5)--(7)

41. Pomoc uczennicy w rozwiązaniu problemów rodzinnych / Grażyna Płocidem // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 5, s.34--35

42. Postawa ucznia 14-letniego : opis i analiza przypadku / Teresa Zygmunt // Lider. - 2006, nr 2, s.15--16

43. Praca biblioteczna z uczniem trudnym : opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu wychowawczego / Jadwiga Chmielewska // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 3, s.16--17

44. Praca z dzieckiem zdolnym : opis i analiza przypadku / Dorota Grzechowiak // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 36, dod. "Z nauczycielskiej teczki", s.(2)
Praca z dzieckiem sześcioletnim uzdolnionym muzycznie

45. Praca z uczniem wybitnym o słabych warunkach fizycznych / Anna Drwięga // Lider. – 2006, nr 10, s.13--14
Uczennica uzdolniona sportowo

46. Przetrzymywanie książek przez czytelników Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu : studium przypadku / Henryka Wichowska [właśc. Maria Rejmer-Szalla] // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 5, s.31--33

47. Przypadek edukacyjny : praca indywidualna z dzieckiem z porażeniem mózgowym / Hanna Nieciecka. - (Z nauczycielskiej teczki) // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 23, s.13--14

48. Przypadek Monika / Marzenna Domańska // Nowe w Szkole. - 2004, nr 1, s.13--16
Praca pedagoga szkolnego z uczennicą z problemem alkoholowym w rodzinie

49. Rola nauczyciela bibliotekarza w kształtowaniu właściwej postawy uczniów przy wykorzystywaniu multimediów : opis i analiza rozpoznania i rozwiązania problemu edukacyjnego / Marzanna Brążkiewicz // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 6, s.5

50. Rozwiązywanie problemu wychowawczego / Maria Ratajczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 1, s.35--40
Wsparcie wychowawczyni klasy I szkoły podstawowej przez pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

51. Rozwiązywanie problemu zaburzonych relacji między uczniami / Elżbieta Zarzycka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 9, s.23--29
Dotyczy klasy gimnazjalnej

52. Słabe uczestnictwo uczniów w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną : opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu edukacyjnego / Alicja Szafranowska // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 11, s.7

53. Służąc innym – służyć sobie / Marzenna Domańska // Nowe w Szkole. - 2004, nr 2, s.8--11
Organizacja wolontariatu młodzieżowego w liceum przez pedagoga szkolnego

54. Społeczna integracja zespołu teatralnego : opis i analiza problemu / Anna Asyngier-Kozieł // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2005/2006, nr 4, s.74--84

55. Sukces czy porażka? / Joanna Rynek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s.32--36
Praca z dzieckiem zaniedbanym w młodszej grupie przedszkolnej. W załączeniu scenariusz zajęć z wykorzystaniem grupowych zabaw logopedycznych

56. Trzylatek czyta : studium przypadku / Iwona Gawrecka // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 4-5, s.33--35

57. Uczeń z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej w bibliotece szkolnej : opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu wychowawczego / Iwona Kołodziejczyk // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 11, s.4--6

58. Uczeń zdolny i jego potrzeby czytelnicze (klasa humanistyczna) : analiza i opis przypadku problemu edukacyjnego w bibliotece szkolnej / Grażyna Szpulak // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 5, s.13

59. Wagarom - NIE! / Anna Kij // Nowe w Szkole. - 2003, nr 6, dod. "Kierowanie szkołą", s.(3)--(5)

60. Włączyłam uczennicę z mojej klasy do czynnego uczestnictwa w zajęciach ruchowych : opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu wychowawczego / Jolanta Żołyńska // Lider. - 2005, nr 9, s.23--25

61. Wskazywanie sposobów spędzania wolnego czasu metodą budzenia i rozwijania zainteresowań uczniów / Agnieszka Harasimik // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2005/2006, nr 4, s.101--109

62. Wyeliminowanie niewłaściwych i niepożądanych zachowań u chłopca w mojej klasie oraz przywrócenie pomiędzy nim a klasą pozytywnych relacji : opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu wychowawczego / Jolanta Żołyńska // Lider. - 2005, nr 9, s.20--22

63. Wykryłam skoliozę! / Katarzyna Figat // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 1, s.11--13

64. Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów poprzez aktywność ruchową / Teresa Stasiak // Lider. - 2003, nr 7-8, s.16

65. Zajęcia biblioterapeutyczne : opis i analiza przypadku / Renata Zawadzka // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 5, s.16

66. Zanim postawisz złą ocenę / Maria Grzeszak-Godula // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 4, s.15--18
Wykorzystanie biblioterapii jako metody wsparcia dwojga uczniów klasy VI (chłopca dyslektycznego oraz uzdolnionej, ale nie akceptowanej w klasie dziewczynki)

67. Zmniejszenie agresywnych zachowań i zmiana postawy ucznia w stosunku do rówieśników, dorosłych i środowiska / Grażyna Skowronek // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 5, s.378--382

Opracowanie: styczeń 2007 r.